SUPERVISION

Individuel supervision 

Perspektivudvidelser og samtale der letter beslutningsprocesser. 

 

Gruppe-supervision:

Fokus på supervisanternes egenrefleksion og samtale i gruppen.

 

Min bagrund og tilgang:

Som pædagogisk antropologisk konsulent og psykoterapeut mpf giver jeg supervison til ledere og personalegrupper. Desuden har jeg erfaring med supervision fra mine ansættelser som heldagsskolelærer og sosu-underviser, både kollegial supervision som supervisant og i supervisor-rollen. 

Mit faglige fundament er bredt. Jeg har både uddannelse som oplevelsesorienteret psykoterapeut mpf og erfaring med systemisk teori og metode og supervision fra tidligere ansættelser som lærer/underviser på en heldagsskole/sosu-skole i supervisorrollen og som supervisant. Min tilgang kendetegnes ved pædagogiske antropologiske faglighed - teoretisk såvel som praktisk.

Som supervisor arbejder jeg psykoterapeutisk med afsæt i emnerne:

Relationer, neuroaffektiv udviklingspsykologi og eksistentialisme. (Anne-Lise Shibbye, Jesper Juul, Susan Hart og Irvin Yalom - blandt andre)

Jeg arbejder med afsæt i min brede faglighed i samarbejdet med opdragsgiverne, som typisk er en kommunal forvaltning. Blandt andet har jeg opgaver som ekstern pædagogisk antropologisk konsulent for Børn & Læring i Syddjurs Kommune. I det regi har jeg i en årerække varetaget det lovpligtige pædagogiske tilsyn med daginstitutioner. 

I dagtilbudsregi er afsættet selvfølgelig den aktuelle dagtilbudslov med Den styrkede pædagogiske læreplan. Den beror på anerkendt dansk og international forskningsbaseret viden om læring, psykologisk udviklingsteori og pædagogiske begrebsliggørelser.

Siden 2012 har jeg hovedsageligt haft konsulentopgaver på dagtilbudsområdet. Se CV. 

Jeg går løbende til supervision.

Konsulentydelse med feltarbejde

Feltarbejde fordi:

Jeg udfører feltarbejde for at få en nuanceret og bred indsigt i organisationskulturen i den institution, som jeg er konsulent for. 

Jeg får viden om:

  • Arbejdets indhold: Hvilke forskellige opfattelser af indhold? Hvilke forskellige personfaglige tilgange?
  • De fysiske rammer: Hvordan opfattes de af dem der bruger dem? Hvordan anvendes de? Hvordan tilpasses de formålet?
  • Samarbejde og kommunikation: Hvad virker ? Hvad trænger til udvikling?
  • Kultur: Hvad er de kendetegnende træk og mønstre? 
  • Arbejdsmiljø: Hvordan er stemningen på arbejdspladsen? Og årsagssammenhænge?
  • Organisering og planlægning: Hvordan virker organisationens redskaber? Hvad er meningsskabende for medarbejderne?
  • Organisatoriske vilkår og præmisser: Hvordan forstås den givne ramme? Hvordan forankres rammen i den lokale kulturelle kontektst - i institutionen?

Jeg arbejder altid ud fra et konkret udviklingsfokus. Enten er det givet fra start, eller også skal det vælges fx med afsæt i mit brede undersøgende feltarbejde i institutionen, før selve udviklingsprocessen sættes i gang. 

 

Samskabelse:

Medarbejdere inddrages blandt andet i workshops, fx videooptagelser fra feltarbejdet af situationer, således at der arbejdes med en udvalgt case.

Samskabelsesprocesser for hele eller dele af medarbejdergrupper kan foregå i workshops om konkret udvalgt udviklingsfokus og med afsæt i de fastsatte rammer fx Den lokale styrkede pædagogiske læreplan - eller dele af den, institutionens årsplan og andre redskaber som organiserer og skaber struktur i institutionens kultur. 

Samskabelsesprocessen i personalegruppen igangsættes med feltarbejdet, hvor jeg er blevet inviteret ind i hverdagslivet og er sammen med personalegruppen i arbejdet mange timer og flere dage. Vi udveksler perspektiver, med afsæt i mine undrende spørgsmål om arbejdets indhold, hvordan der udføres, kollegialt samspil, organiseringen, fagligheden.....

Jeg undersøger de konkrete lokale ønsker og behov, og kommer med forslag til udviklingsfokus; til indretning af steder og rum til børn; og jeg sparrer med ledelsen. Jeg følger fx børnenes spor og indhenter empiri om børns lege og interesser. Undersøgelsesmetoden er deltagende observation. Empirien kan fx indgå i workshops om udvikling af legesteder og læringsrum for børn. 

Kultur er noget vi skaber, vedligeholder og udvikler !

Se nogle af mine forskellige opgaver for daginstitutioner og dagtilbud her: CV.